حامیان پویش تصنا

آذران وب

www.azaranweb.org

ابرستان

www.abrestan.com

ویرا سگال کارو

www.vira-sk.com

پردازش هوشمند ترگمان

www.tip.co.ir

امین سیستم آرمان

www.amisa.co

بهینه ایران

www.behinehlran.com

راهبران فناوری پاسارگاد

www.irandnn.ir

دکتر ساینا

www.drsaina.com

سامانه های مدیریت

www.bmsd.net

آزمایک

www.azmayek.com

طف طلیعه فناوری

www.taffcorp.com

عصر فناوری دانش

www.kte.ir

هورماه

www.hoormah.com

ارتباط الکترونیک شناسا

www.shelerco.com

برسا نوین رای

www.barsasoft.com

متن باز سامان

www.mbsco.ir

تی تک

www.titec-co.ir

آریا نیک

www.aryanic.com

فناوری اطلاعات پارمیس

www.parmisit.com

سامانه ویزن

www.vizen.ir

پرتو تاپ رایان

www.partotaprayan.ir

فرابر

www.farabar.net