درباره پویش تصنا

about img
درباره ما

درباره پویش توسعه
صنعت نرم افزار

این پویش با هدف توسعه کمی و کیفی صنعت نرم افزار ایران شکل گرفته است. قابل ذکر است که ایده پویش توسعه صنعت نرم افزار ایران از مدت ها پیش مطرح بوده و فعالیت های پراکنده ای نیز درگذشته داشته است. ازجمله میتوان به انتشار طرح تشکیل شرکت تعاونی توسعه صنعت نرم افزار ایران در تاریخ 19 تیرماه سال 1401 ( این طرح باوجود پشتیبانی زیاد مدیران شرکت های نرم افزاری، فعالً مسکوت باقی ماند)

z

تلاش برای آموزش

و توسعه منابع انسانی موردنیاز صنعت نرم افزار

z

توسعه بازار با تمرکز

بر روی اکوسیستم ها مختلف