چشم انداز و ماموریت پویش تصنا

about img
چشم انداز و ماموریت

چشم انداز پویش

برای هر ایده یا پدیده (نیاز، مسئله، چالش، طرح و...) در کشور، یک راهکار یا خدمت ایرانی اثربخش مبتنی بر فناوری اطلاعات جاری‌سازی شده است

ماموریت پویش

  • z همسوسازی، شبکه‌سازی و تقویت همکاری‌های تجاری، از طریق ایجاد زنجیره‌های جریان خلق ارزش مشترک در صنعت نرم‌افزار و با هدف توسعه پایدار بازار (عرضه و تقاضا)
  • zارائه و جاری‌سازی رویکردها و راهکارهای فراگیر و هوشمند مبتنی بر فناوری اطلاعات (در پاسخ به نیازها، چالش‌ها و تغییرات)
  • zتوسعه ایده‌های نوآورانه و مبتنی بر فناوری‌های نوظهور (حضور در لبه تیغ تکنولوژی)